Πολιτική Απορρήτου

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες είναι σωστά και αληθή.

Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και πλήρως κατανοήσει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τους δικαιούχους της ταυτότητας ISIC ή ITIC και ότι τα έγγραφα που αποστέλλω μαζί με την αίτηση είναι πλήρη, ακριβή και αληθή.

Εξουσιοδοτώ τον εκδότη να επικοινωνήσει με τις σχετικές αρχές και σχολεία/σχολές/κολλέγια/ πανεπιστήμια για να επιβεβαιώσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των εγγράφων.

Γνωρίζω ότι η ταυτότητα ISIC ή ITIC μπορεί και θα ακυρωθεί χωρίς ειδοποίηση, από τον οργανισμό έκδοσης ISIC, πριν ή και μετά από την έκδοση, εάν αποδειχθεί ότι οι πληροφορίες/έγγραφα είναι εσφαλμένα, ανακριβή ή ψευδή, χωρίς δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

Συμφωνώ ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες και τα στοιχεία μπορούν να αποθηκευτούν από την Αθανασία Δημοπούλου του Γεωργίου, αποκλειστικό αντιπρόσωπο της ISIC στην Ελλάδα και την Κύπρο, την ISIC Association και από όλα τα εξουσιοδοτημένα Καταστήματα COSMOTE / ΓΕΡΜΑΝΟΣ για την έκδοση της ISIC. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαλήθευση σχετικά με υπηρεσίες και προϊόντα όπου η κατοχή της ταυτότητας ISIC ή ITIC αποτελεί αποδεικτικό πιστοποιητικό. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία μου δεν διατίθενται στους παροχείς προνομίων ή άλλους οργανισμούς.

Οι παροχείς προνομίων δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας απλά δυνατότητα επιβεβαίωσης της ακρίβειάς τους , εγκυρότητας και ισχύος της ταυτότητας ISIC ή ITIC.

Όλοι οι κάτοχοι έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης και της διόρθωσης των πληροφοριών μέσω της επικοινωνίας με την Αθανασία Δημοπούλου του Γεωργίου / ISIC GREECE.

Για πληροφορίες σχετικά με την ISIC Association. κάντε κλικ εδώ.

Οι ταυτότητες ISIC και ITIC εκδίδονται βάσει των πληροφοριών που παρέχετε. Οι ταυτότητες δεν αντικαθίστανται σε περίπτωση ψευδούς, λανθασμένης ή παραπλανητικής πληροφορίας.

Πολιτική ακύρωσης

Στην περίπτωση που δεν αποσταλούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά είναι λανθασμένα ή παραποιημένα ή/ και η φωτογραφία είναι ακατάλληλη, η αίτησή και η συναλλαγή ακυρώνονται.

Ακύρωση συναλλαγής γίνεται δεκτή μετά από έγγραφο αίτημα στο σημείο έκδοσης της ISIC ή ITIC, μόνον εφόσον την στιγμή της παραλαβής του αιτήματος δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία και η έκδοση της Ταυτότητας.

Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτή ακύρωση μετά την έκδοση της Ταυτότητας.

Δέχομαι να λαμβάνω ενημερώσεις και newsletters.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου. Εάν οποιαδήποτε στιγμή αλλάξετε γνώμη μπορείτε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στοv υπεύθυνο επεξεργασίας στο dpo@isicgreece.gr.

General Data Protection Regulation

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την εταιρεία με την επωνυμία «Αθανασία Δημοπούλου του Γεωργίου» (εφεξής στην παρούσα η «Εταιρεία»), έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων φυσικών προσώπων, που ενέχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η εταιρεία «Αθανασία Δημοπούλου του Γεωργίου» με έδρα στον Δήμο Αθηναίων, Φιλελλήνων 4 στην Αθήνα, ΤΚ 10557, email: info@isic.com.gr, website: https://isic.com.gr/, ενημερώνει ότι, για τους σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, φυσικών προσώπων (όπως ενδεικτικά, των πελατών της, των προμηθευτών της, των μετόχων αυτής, του προσωπικού της ), σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) κα Αθανασία Δημοπούλου, ήτοι την Εταιρεία «Αθανασία Δημοπούλου του Γεωργίου» στο email: info@isic.com.gr, τηλέφωνο: 210 3232915.

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε [όπως ενδεικτικά το ονοματεπώνυμό σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, επάγγελμα, διεύθυνση, κ.λπ., τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Τήρηση εμπιστευτικότητας

· Ο εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζει ότι το προσωπικό κατανοεί τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι ρόλοι και οι ευθύνες του προσωπικού γνωστοποιούνται σαφώς

· Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν και να συμφωνούν με την πολιτική ασφάλειας της εταιρείας και την υπογραφή κατάλληλων συμβάσεων εμπιστευτικότητας.

Ασφάλεια βάσεων δεδομένων/εφαρμογών

· Κρυπτογράφηση υλοποιείται στα απαιτούμενα δεδομένα μέσω του λογισμικού/ή σχετικών μηχανισμών ασφαλείας.

· Υφίσταται κρυπτογράφηση στα αποθηκευτικά μέσα.

· Τεχνικές ψευδωνυμοποίησης ή ανωνυμοποίησης υλοποιούνται όπου απαιτείται.

Ασφάλεια τερματικών

· Οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν ή να παρακάμψουν τις ορισμένες ρυθμίσεις ασφάλειας.

· Οι χρήστες δεν έχουν προνόμια για να εγκαταστήσουν ή να απενεργοποιήσουν μη εξουσιοδοτημένες εφαρμογές λογισμικού.

· Υφίσταται κλείδωμα της οθόνης όταν ο χρήστης είναι ανενεργός για μια ορισμένη χρονική περίοδο.

· Οι κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας που διατίθενται, εγκαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ασφάλεια δικτύου/επικοινωνιών

· Στην κάθε πρόσβαση που πραγματοποιείται μέσω του Internet, η επικοινωνία είναι κρυπτογραφημένη μέσω κατάλληλων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης

· Η ασύρματη πρόσβαση στο σύστημα, επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένους χρήστες και διεργασίες οι οποίοι προστατεύονται μέσω μηχανισμών κρυπτογράφησης

· Τα remote προγράμματα (teamviewer, anydesk) που χρησιμοποιούνται προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης που αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

· Η κυκλοφορία προς και από τα πληροφοριακά συστήματα παρακολουθείται και ελέγχεται μέσω κατάλληλων μηχανισμών προστασίας firewalls και IDS/IPS.

· Υφίσταται κατάλληλος διαχωρισμός δικτύων μία για τους local υπολογιστές με καλώδιο και μία δεύτερη για όλες τις ασύρματες συσκευές (κινητά, tablet, laptop και τους επισκέπτες του γραφείου) Ετσι εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στο local δίκτυο από πηγές που μπορεί να έχουν πρόσβαση στα αρχεία και να προκαλέσουν πρόβλημα.

Αντίγραφα ασφαλείας

· Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων ορίζεται μέσω κατάλληλων τεκμηριωμένων διαδικασιών και προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης

· Στα Αντίγραφα Ασφαλείας παρέχεται το κατάλληλο επίπεδο της φυσικής και περιβαλλοντικής ασφαλείας σύμφωνα με τα υφιστάμενα των πρωτευόντων αρχείων.

· Η δημιουργία πλήρους αντιγράφου ασφαλείας, διενεργείται σε περιοδική βάση

· Οι διαδικασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δοκιμάζονται τακτικά

· Τα αντίγραφα ασφαλείας, αποθηκεύονται με ασφάλεια σε διαφορετικές τοποθεσίες από αυτές των πρωτευόντων.

· Τα αντίγραφα ασφαλείας όπου αυτό απαιτείται σύμφωνά με τη διαβάθμισή τους, είναι κρυπτογραφημένα.

· Ο κάθε υπάλληλος κλειδώνει τα αρχεία του σε ατομικές συρταριέρες.

· Το λογιστήριο χρησιμοποιεί ντουλάπες σε κλειδωμένο χώρο για την προστασία όλων των λογιστικών αρχείων.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) η εκτέλεση σύμβασης που μας αναθέτετε ή που προτίθεστε να μας αναθέσετε, όπως για παράδειγμα η εκτέλεση ενός έργου, ή η παροχή υπηρεσιών, με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο ανωτέρω πλαίσιο.

(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας

(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα η δημοσίευση πράξεων και στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας, η διαχείριση δικαστικών υποθέσεων κτλ.

(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.

(ε) η πρόδηλη δημοσιοποίηση από το υποκείμενο των δεδομένων και η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου (στην περίπτωση που το υποκείμενο είναι ανίκανο σωματικά ή νομικά να συγκατατεθεί) είναι οι νόμιμοι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τυχόν παρεχόμενες πληροφορίες που αφορούν δεδομένα υγείας.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

· Για την ορθή τήρηση των συμβατικών μας δεσμεύσεων και την διατήρηση της μεταξύ μας επικοινωνίας.

Από την μεταξύ μας συμβατική σχέση (είτε πρόκειται για σύμβαση εκτέλεσης εργασιών από εργολάβο/υπεργολάβο, σύμβαση προμήθειας, σύμβαση παροχής υπηρεσιών κ.α., είτε πρόκειται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε προσυμβατικό στάδιο), αντλούμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη της μεταξύ μας συνεργασίας, όπως για παράδειγμα για την υπογραφή τροποποιητικών πράξεων της κύριας σύμβασης έργου, την διαχείριση των οικονομικών εκκρεμοτήτων που τυχόν απορρέει από κάποια συνεργασία κ.α.

· Για την επικοινωνία μας μαζί σας και τη διαχείριση της σχέσης μας με εσάς

Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για την ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της μεταξύ μας συνεργασίας, για τον ορισμό μιας επαγγελματικής συνάντησης υποψηφίου προσωπικού, για την διαχείριση λοιπών αιτημάτων ή παραπόνων σας κ.α.

· Για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις

Όταν για παράδειγμα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας, στο διαδικτυακό χώρο του ΓΕΜΗ, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή/και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων φυσικών προσώπων), με καταστατική εξουσιοδότηση ορίζουμε και γνωστοποιούμε ως εκπροσώπους της Εταιρείας τρίτα φυσικά πρόσωπα για τη διενέργεια πράξεων που άπτονται των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

· Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, καταγράφουμε τις συνομιλίες πελατών της ALPHA BONUS σε 2 συγκεκριμένα νούμερα τηλεφώνων επικοινωνίας πελατών της ALPHA BANK.

· Για την εγγραφή στα newsletter και την αποστολή ενημερώσεων και προσφορών:

Για την εγγραφή στα newsletters, την αποστολή ενημέρωσης και των προσφορών θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) εκτός και αν είναι ήδη δημοσιευμένο ή και στο παρελθόν είχατε λάβει email και δεν επικοινωνήσατε για διαγραφή. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα διαγραφής και το οποίο θα γίνετε απόλυτα σεβαστό.

Με την εγγραφή και την αντίστοιχη συγκατάθεση σας, θα μπορείτε να απολαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις και προσφορές που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνύματα κειμένου ή Instant messaging μέσω σχετικών υπηρεσιών (για παράδειγμα με SMS, Viber, Push Notifications κ.ά.).

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

· Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

· Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την «Αθανασία Δημοπούλου του Γεωργίου» απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

· Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

· Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), κα Αθανασία Δημοπούλου, ήτοι την Εταιρεία «Αθανασία Δημοπούλου του Γεωργίου»» στο email: info@isic.com.gr, τηλέφωνο: 210 3232915.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η «Αθανασία Δημοπούλου του Γεωργίου» εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ την δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Ενημέρωση για τα Cookies

 

Τι είναι τα Cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Edge, κ.λπ.), ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κ.λπ.).

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies;

Το www.isic.com.gr χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών ηλεκτρονικής δραστηριότητας, για να αποθηκεύσει τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας καθώς και για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης στο site της εταιρείας μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς σας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν τη συσκευή σας και μπορεί να μας επιτρέψουν να σας προσφέρουμε ταχύτερη και καλύτερη πλοήγηση στον ιστότοπό μας.

Χρήση των Cookies:

Αποθηκεύουμε στη συσκευή σας τα απολύτως αναγκαία cookies για τη λειτουργία του ιστοτόπου. Με την περαιτέρω χρήση του site αποδέχεστε την χρήση cookies. Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:

· Google Analytics

· PHPSESSID

· icl_current_language

Απενεργοποιώντας τα cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσής σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες. Επιπλέον ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. H «Αθανασία Δημοπούλου του Γεωργίου» δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην «Αθανασία Δημοπούλου του Γεωργίου» . Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.

Όροι & Προϋποθέσεις

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες είναι σωστά και αληθή.

Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και πλήρως κατανοήσει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τους δικαιούχους της ταυτότητας ISIC, IYTC ή ITIC και ότι τα έγγραφα που αποστέλλω μαζί με την αίτηση είναι πλήρη, ακριβή και αληθή.

Εξουσιοδοτώ τον εκδότη να επικοινωνήσει με τις σχετικές αρχές και σχολεία/σχολές/κολλέγια/ πανεπιστήμια για να επιβεβαιώσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των εγγράφων.

Γνωρίζω ότι η ταυτότητα ISIC, IYTC ή ITIC μπορεί και θα ακυρωθεί χωρίς ειδοποίηση, από τον οργανισμό έκδοσης ISIC, πριν ή και μετά από την έκδοση, εάν αποδειχθεί ότι οι πληροφορίες/έγγραφα είναι εσφαλμένα, ανακριβή ή ψευδή, χωρίς δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

Συμφωνώ ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες και τα στοιχεία μπορούν να αποθηκευτούν από την «Αθανασία Δημοπούλου του Γεωργίου» αποκλειστικό αντιπρόσωπο της ISIC στην Ελλάδα και την Κύπρο , την ISIC Αssociation και από όλα τα Εξουσιοδοτημένα σημεία έκδοσης / αίτησης ISIC. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαλήθευση σχετικά με υπηρεσίες και προϊόντα όπου η κατοχή της ταυτότητας ISIC, IYTC ή ITIC αποτελεί αποδεικτικό πιστοποιητικό. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία μου δεν διατίθενται στους παροχείς προνομίων ή άλλους οργανισμούς.

Οι παροχείς προνομίων δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας απλά δυνατότητα επιβεβαίωσητης ακρίβειάς τους , εγκυρότητας και ισχύος της ταυτότητας ISIC, IYTC ή ITIC.

Όλοι οι κάτοχοι έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης και της διόρθωσης των πληροφοριών μέσω της επικοινωνίας με την «Αθανασία Δημοπούλου του Γεωργίου». Για πληροφορίες σχετικά με την ISIC Association κάντε κλικ εδώ.

Οι ταυτότητες ISIC, IYTC και ITIC εκδίδονται βάσει των πληροφοριών που παρέχετε. Οι ταυτότητες δεν αντικαθίστανται σε περίπτωση ψευδούς, λανθασμένης ή παραπλανητικής πληροφορίας.

Πολιτική ακύρωσης

Στην περίπτωση που δεν αποσταλούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά είναι λανθασμένα ή παραποιημένα ή/ και η φωτογραφία είναι ακατάλληλη, η αίτησή και η συναλλαγή ακυρώνονται.

Ακύρωση συναλλαγής γίνεται δεκτή μετά από έγγραφο αίτημα στο σημείο έκδοσης της ISIC, IYTC ή ITIC, μόνον εφόσον την στιγμή της παραλαβής του αιτήματος δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία και η έκδοση της Ταυτότητας.

Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτή ακύρωση μετά την έκδοση της Ταυτότητας.